De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijving

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 • Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Schade van Campergenot: de vermogensschade die Campergenot direct of indirect lijdt ten gevolge van:
 • Beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van de camper of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van de camper of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van Campergenot. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van de Camper en de derving van huurinkomsten;
 • Met of door de camper aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor Campergenot, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
 • Bestuurder: de feitelijk bestuurder van de camper.

Artikel 2 Algemeen

 • Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Campergenot en huurder, waarop Campergenot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene verhuurvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene verhuurvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Campergenot en huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene verhuurvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene verhuurvoorwaarden geregeld is, dan zijn daarop de algemene voorwaarden van Campergenot van toepassing en wanneer ook daarin deze situatie niet is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene verhuurvoorwaarden en van de algemene voorwaarden van Campergenot.
 • Indien Campergenot niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Campergenot in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen, huurprijs, waarborgsom en betaling

 • Alle aanbiedingen door Campergenot zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 • De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.
 • Bij het sluiten van de huurovereenkomst dient de helft van de huursom binnen een week door de huurder op de bankrekening van Campergenot te worden gestort. De andere helft van de huursom en de waarborgsom dienen door de huurder uiterlijk een maand voor het ingaan van de overeengekomen huurperiode op de bankrekening van Campergenot te worden gestort. Wanneer de huurovereenkomst zes weken of korter voor de ophaaldatum wordt gesloten, dient binnen een week de gehele huursom en waarborgsom te worden voldaan.
 • De vooruitbetaling van de huur en de waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom indien de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde camper alsmede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan de huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van Campergenot tot volledige schadevergoeding.
 • Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing of vernieling van de camper, verplicht Campergenot zich binnen dertig dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan de huurder te restitueren, tenzij Campergenot uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op de huurder heeft. In dat geval heeft Campergenot het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom.
 • Tot uitvoering van een opdracht is Campergenot eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door Campergenot is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan Campergenot heeft voldaan.
 • Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, de overeengekomen waarborgsom, de overeengekomen prijs per extra gereden kilometer en de overeengekomen reserveringskosten, alsmede de overige op hem resterende verplichtingen uit hoofde van de wet, de huurovereenkomst met betrekking tot de camper en deze algemene verhuurvoorwaarden.
 • Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan Campergenot.
 • Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft Campergenot het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Campergenot in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, benevens vergoeding van kosten en schades die Campergenot ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder.

Artikel 4 Annulering door de huurder

 • Annulering door de huurder dient per mail te gebeuren. De datum waarop de annulering door Campergenot wordt ontvangen, geldt als annuleringsdatum.
 • Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd:
  – 25 % van de huursom tot drie maanden voor de aanvang van de huurperiode;
  – 60 % van de huursom tot een maand voor de aanvang van de huurperiode;
  – 90 % van de huursom tot de dag voor aanvang van de huurperiode;
  – 100 % van de huursom vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode.
 • Het eerder terugbrengen van de camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

Artikel 5 Aflevering van de camper

 • Indien door welke oorzaak dan ook Campergenot niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft Campergenot het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van ingebruikneming een andere soortgelijke camper aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden althans als ontbonden te verklaren zonder, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van Campergenot beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Huurder vrijwaart Campergenot voor alle aanspraken op schadevergoeding.
 • Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal Campergenot de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom restitueren.
 • Campergenot draagt er zorg voor dat op de overeengekomen vertrekdatum de camper is gecontroleerd en dat de brandstoftank is gevuld.
 • Voor vertrek inspecteren Campergenot en huurder gezamenlijk de camper alsmede de daartoe behorende inventaris. Huurder verklaart door middel van ondertekening van de inventarislijst dat hij de camper compleet, in goede en gereinigde staat heeft ontvangen.

Artikel 6 Gebruik van de camper

 • Huurder dient op zorgvuldige wijze met de camper om te gaan, de camper te gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt en ervoor te zorgen dat de camper overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 • Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, voor smokkeldoeleinden, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, het deelnemen aan wedstrijden, rally’s en dergelijke dan wel handelingen ter verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van Campergenot kunnen worden geschaad.
 • Het is niet toegestaan zich met de camper te verplaatsen met meer personen dan het voor de camper geldende wettelijk toegestane maximum aantal. Het totale gewicht mag na belading niet meer bedragen dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa.
 • Het is niet toegestaan met de camper op wintersport te gaan.
 • Roken is in de camper niet toegestaan. Huisdieren zijn in de camper ook niet toegestaan.
 • Huurder dient alle vloeistoffen (o.a. motorolie en koelwater) en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
 • Huurder dient voor de camper geschikte brandstof te tanken.
 • Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van de camper verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
 • In de huurovereenkomst wordt vastgelegd welke personen gedurende de huurperiode de camper zullen besturen, onder overlegging van fotokopieën van hun rijbewijzen. Huurder verklaart zich ermee bekend dat uitsluitend zij die de leeftijd van 23 jaren hebben bereikt, minstens drie jaar in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs (B) dan wel -indien de bestuurder een niet Nederlands ingezetene is -minstens drie jaar In het bezit zijn van een internationaal rijbewijs dat recht geeft tot het besturen van de camper, en een rijbewijs bezitten, waarvan de geldigheid gedurende de gehele huurperiode niet zal verlopen, de camper mogen besturen.
 • Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen de camper besturen. Het is huurder niet toegestaan de camper ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
 • Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van de camper vereist is.
 • Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van Campergenot toegestaan de camper weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
 • Het is huurder niet toegestaan Campergenot jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
 • Bij ondertekening van de huurovereenkomst vermeldt huurder welke landen hij wil bezoeken. Indien deze landen door Campergenot akkoord zijn bevonden, draagt deze er zorg voor dat de camper voor die landen tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.
 • Huurder is gehouden lading van de camper voldoende te borgen.

Artikel 7 Retournering

 • Huurder is gehouden de camper in oorspronkelijke staat bij Campergenot terug te bezorgen.
 • Huurder is gehouden de camper aan de binnenkant bezemschoon te maken en met volle brandstoftank te retourneren. De afvalwatertank moet geleegd zijn en de toiletcassette moet leeg en schoongemaakt zijn. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen schoonmaak- en/of brandstofkosten in rekening worden gebracht. De buitenkant van de camper wordt door Campergenot schoongemaakt met daarvoor geschikte middelen.
 • Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt bij Campergenot terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.
 • Slechts na door Campergenot verleende toestemming is het huurder toegestaan de camper op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van Campergenot terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop Campergenot feitelijk de camper heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
 • Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij Campergenot of met toestemming van Campergenot bij een derde is ingeleverd, is Campergenot gerechtigd de camper onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de camper weer in het bezit is van Campergenot, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief BTW) bovenop de overeengekomen huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door Campergenot te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 • Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van de camper is opgemaakt, wordt huurder verondersteld de camper in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade van Campergenot die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de camper, met inachtneming van het navolgende.
 • Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
  – de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6;
  – de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van de camper op onverhard terrein, of gebruik van de camper op terrein waarvoor de Camper kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
  – de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
  – de camper aan een derde is wederverhuurd, ook indien Campergenot daarin heeft toegestemd;
  – het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met de Camper toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij Campergenot ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
  – de schade is ontstaan door vermissing van de camper en/of de bij de camper behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij de Camper behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij Campergenot zijn ingeleverd;
  – de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
 • Indien krachtens een door Campergenot al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan Campergenot of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
 • In afwijking van het overeengekomen eigen risico, kan een hoger eigen risico worden overeengekomen voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van de camper dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Voornoemd hoog eigen risico geldt ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van de camper, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van de Camper of van de daar boven uitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van de camper of van de lading.
 • Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door de camper is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van Campergenot.
 • De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de camper tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van de camper, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
 • In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de camper voor rekening van Campergenot, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 9 Herstellingen van de camper

 • In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
  – Campergenot hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;- de instructies van Campergenot op te volgen;
  – de politie ter plaatse te waarschuwen;
  – gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Campergenot of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  – binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan Campergenot te overleggen;
  – de camper niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  – Campergenot en door Campergenot aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 • In geval van schade of defecten aan de camper, is het huurder niet toegestaan de camper te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 • Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door dealers welke het merk van het autogedeelte van de camper voeren en bij gebreke daarvan, doch slechts na uitdrukkelijke toestemming van Campergenot, bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijk gedeelte van de camper mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
 • Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke een bedrag van € 100,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van Campergenot worden uitgevoerd, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
 • Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke een bedrag van € 100,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta wel te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Campergenot.
 • De gemaakte reparatiekosten, genoemd in lid 4 en 5 van dit artikel voor zover voldaan door huurder, zullen door Campergenot aan huurder worden vergoed onder overlegging van nota’s en kwitanties en na inlevering van de vervangen onderdelen. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem terzake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten, dan wel het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst, deze voorwaarden of de wet.
 • Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van de camper en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 10 Gebreken aan de camper en aansprakelijkheid Campergenot

 • Tussen partijen kan een tekortkoming aan de camper die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
 • Campergenot is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van Campergenot zijn te vergen.
 • In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als Campergenot bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
 • Campergenot is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 11 Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van de camper van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan Campergenot worden opgelegd, is huurder gehouden Campergenot op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien Campergenot in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

Artikel 12 Beslag op en vermissing van de camper

 • Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de camper, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de camper vrij van beslagen weer in het bezit van Campergenot is. Huurder is gehouden Campergenot schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
 • Huurder verbindt zich Campergenot onverwijld doch in ieder geval binnen 4 uren na het gebeurde, kennis te geven van eventuele beslaglegging op de camper, van het feit dat de camper geheel of gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van de camper rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van Campergenot kan schaden.
 • In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan Campergenot ter beschikking dient te worden gesteld. Huurder stelt Campergenot onverwijld in kennis van de gebeurtenissen zoals hierboven vermeld en zal de instructies door of vanwege Campergenot onmiddellijk en nauwkeurig uitvoeren.

Artikel 13 Ontbinding van de huur

Campergenot is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op de camper wordt gelegd, of indien Campergenot tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Campergenot hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan Campergenot verlenen om zich weer in het bezit van de camper te doen stellen. Campergenot is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van de camper, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 15 Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door Campergenot als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan Campergenot uitvoering geven aan artikel 11 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij Campergenot verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 • De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van Campergenot, tenzij huurder binnen een maand nadat Campergenot zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Campergenot.
 • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Campergenot.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.